СОУ „Цар Самоил“ – Ресен

Хигиена во училиштето

  Техничкиот персонал континуирано ќе се грижи за хигиената во  училиштето.  Дезинфекцијата  редовно  се  извршува  во  текот  на  годината,  а со оглед на ситуацијата со пандемијата како и минатата година ќе се обрне посебно внимание на сите Протоколи и насоки од МОН и Комисијата за здравство. Во текот на минатата година веќе се обезбедени сите материјално-технички средства како безконтактни апарати за мерење телесна температура, средства за дезинфекција, поставени ознаки за движење и промотивни материјали за одржување дистанца, миење на раце, носење маска во затворениот простор и др.

  За  одржување  на  хигиената  и  другите технички работи се грижат вработени во техничката служба прикажан во следнава табела:

Име и презимеОбразованиеРаботно место
Стојковска Жаклина Средно  образованиеХигиеничар
Горгиевска Љубица Средно  образованиеХигиеничар
Радевски  Илче Основно образованиеХигиеничар
Симоновска Виолетка Основно  образованиеХигиеничар
Темелковски БлагојчеСредно  образованиеХигиеничар
Крунтовски ГоцеКВ- работникХаус мајстор
Рахела ТранталовскаСредно образованиеОдржувач на училишна економија

   Во училиштето се води грижа за хигиената, особено за тоалетите кои ги користат учениците. Истите секојдневно се дезинфицираат како и санитариите во нив. Хигиената е на високо ниво како во училниците така и во ходниците, по скалите и во сите други простории во училиштето. Прозорците, вратите и другиот инвентар генерално се чистат по два пати во секое полугодие. Училишниот двор и сите земјени и тревни површини редовно се одржуваат од страна на учениците од земјоделско ветеринарната струка со одговорните наставници  и од учениците од сите паралелки кои имаат определен дел кои сами го чистат еднаш неделно.

  Мора  да  се  нагласи  изразеното  некултурно  однесување  на  одредени  ученици  преку: фрлање  на  отпадоци  низ  училниците,  ходниците  како  и  во  санитарните  чворови  и  покрај  присуството  на  корпи  за  отпадоци, шарањето  по  ѕидовите  и  појасите  со  мрсна  боја, школскиот  инвентар  и  дограма.

  Тимот од биолози заедно со психологот  на училиштето е задолжен за изработка на Програма за грижа за здравјето на учениците која опфаќа конкретни активности во текот на целата наставна година и задолжени наставници.

  Континуирано ќе се вршат систематските прегледи и вакцинацијата на учениците и вработените согласно календарот кој е даден во прилог на Годишната програма .

  Низ разни форми на презентации и едукативни предавања ќе се врши едукација за здравата исхрана и унапредување на здравјето на учениците како и зачувување на менталното и психичкото здравје кај адолесцентите, градење на здрави и прифатливи животни навики и остварување на личните потенцијали.

  Доколку е потребно планираните активности ќе бидат надополнети со предавања кои не се предвидени во дадениот план во прилог.

  Работилници, советодавни разговори и едукација ќе спроведува психологот на училиштето со индивидуални или групни средби со учениците со цел зачувување и унапредување на социоемоционалниот развој на учениците.