СОУ „Цар Самоил“ – Ресен

"Успешни практики во одгледувањето на органско овошје"

Во рамките на проектот Мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обукаод програмата Eразмус + во партнерство со Р.Бугарија

Основни информации на проектот

 • Проектот опфаќа мобилност на ученици во рамките на средното стручно обрзование
 • Траење на проектот е од 01.08.2020 и завршува на 31.07.2022 година
 • Партнер на училиштето е бугарската компанија IVEM LIFE LTD  за стручна обука
 • Место на реализација на обуката беше Сандански Р.Бугарија – Југозападна Бугарија
 • Времетраење на мобилноста 14 денови
 • Учесници: 9 ученици од средното стручно образование – агротехничар и 1 наставник по стручни предмети
 • Обуката е планирана преку практична обука на учениците во земјоделскиот сектор во регионот со земјоделски традиции
 • Покрај стекнувањето на знаењето и вештините на учениците и наставниците имаа можност да се запознаат со: културата, традицијата, историјата и природните убавини на Сандански и околината
 • По завршетокот на обуката учениците се здобија со сертификат од партнер компанијата и EUROPASS сертификат од ЕУ.

Цели на обуката

 • Надградување на знаењата, практичните вештини и професионалните компетенции на учениците преку стекнување на нови вештини и искуства;
 • Проучување на успешни искуства во земјоделскиот бизнис;
 • Проучување на модерни практики во производство на органско овошје, како една од најперспективните системи на земјоделско производство;
 • Подобрување на нивото на клучните компетенции и вештини;
 • Подобрување на социјалните компетенции на учениците, нивната мотивација за учење, професионален развој и конкурентноста на пазарот на трудот;
 • Интегрирање на добри практики и методи за учење во СОУ „ Цар Самоил “ Ресен;
 • Приближување кон европските вредности за средното стручно образование;
 • Подобрување на капацитетот на училиштето преку зајакнување на меѓународно партнерство

Учесници во проектот

 • Шермина Амедоска
 • Акан Елмазовски
 • Леонард Јусејновски
 • Ајџан Елмазовски
 • Кирил Крстевски
 • Антонио Димитровски
 • Кристијан Машковски
 • Мартина Цфетко
 • Ајла Елмазовска
 • Наставник:
 • Елена Дамовска-Маркоска

Практична настава на учениците во Р.Бугарија

Одржување на површината во овошниот насад  засаден со: цреши, ореви, лешници и бадеми; 

Демонстрација на резидба

Наводнување

Наводнување со исхрана– фертиригација

Ѓубрење, заштита од болести и штетници, сузбивање на плевели на овошните насади

Процес на прераборка на јаболка

Запознавање на учениците со културата и традицијата

 • Посета на винарии
 • Посета на фабрика за преработка на јаболко Кричим фрукт-Кричим, Пловдив
 • Посета на Благоевград;
 • Посета на Банско
 • Слободни активности во Сандански

Доделување на сертификати

Резултати

 • Проектот имаше позитивно влијание врз сите учесници – ученици, наставник, придружни лица, училишта, организации на локално, регионално и национално ниво;
 • Проектот им помогна на учениците да научат да користат и применуваат успешни практики во органско производство;
 • Подигнување на угледот на училиштето во локалната заедница и негова афирмација како образовна организација „ отворено за светот“; 
 • Вмрежување на училиштето со други стручни училишта; 
 • Добра практика за одржливост на работата меѓу образовните институции во Европа