СОУ „Цар Самоил“ – Ресен

Информации од јавен карактер

Податоци за имателот и службено лице за посредување со информации од јавен карактер СОУ „Цар Самоил“ Ресен

Податоци за имателот на информации:

Средно Општинско училиште „Цар Самоил“ Ресен,

адреса  улица „Кочо Рацин“ број 48 Ресен,

телефон 047/451-060,

email carsamoil_resen@yahoo.com

Податоци за службеното лице определено за посредување со информации кај имателите на информации;

 Благица Стојаноска – работно место/секретар,

Телефон: 047/451-060

email: carsamoil_resen@yahoo.com 

Листата на информации од јавен карактер, кои ги создал и со кои располага Средното општинско училиште „Цар Самоил“ Ресен во остварувањето на своите надлежности утврдени со закон.

Оваа листа на информации од јавен карактер ги содржи следните информации и тоа:

 1. Акти на училиштето – Статут, Правилници, Упатства, Кодекси за однесување, Протоколи, Процедури, Деловодник за работа на Училишниот одбор на училиштето,

2. Годишна програма и Полугодишни и Годишни извештаи за работа на училиштето,

3. Развојни програми и извештаи од самоевалуација на училиштето,

4. Наставни планови,

5. Финансиски план,

6. Јавни набавки,

7. Состојбата на објектот,

8. Бројна состојба на наставен и административен и технички кадар,

9. Бројна состојба на ученици,

10. Посета на обуки, семинари, проекти

11. Известувања, соопштенија, распореди и други информации во врска со наставата,

12. Известувања, барања, информации и други дописи кои не спаѓаат во класифицирани податоци,

13. Други информации кои произлегуваат од работата на СОУ „Цар Самоил“ Ресен.