СОУ „Цар Самоил“ – Ресен

Практична настава

  Практична настава ќе се изведува со учениците од II, III и IV година од земјоделско-ветеринарна струка. Практична настава скоро во целост се изведува во наши кабинети и сопствена  земјоделска  површина и механизација. Носители на активностите се предметните наставници по соодветните предмети.

  Практичната настава и дел од часовите за вежби во паралелките од прва година ќе се реализира кај партнер компанијата АГРОМОТО ТРЕЈД – Ресен. Реализацијата на истата ќе се одвива согласно програмите за работа за што наставниците и координаторите за соработка со компанијата  посетуваа обуки и добиваат насоки од БРО.

Програма за изведување на феријална пракса за земјоделската струка во учебната 2021/2022 година

1. Берба Училишна економијаЈули – Август1. Берба Училишна економија
2. Посета на фабрика за производство на сокови„Вита Рес” – РесенЈуни2. Посета на фабрика за производство на сокови„Вита Рес” – Ресен
3. Посета на земјоделски аптеки и запознавање со палетата на пестицидиЗемјоделски аптеки – РесенЈули

3. Посета на земјодел

ски аптеки и запознавање со палетата на пестициди

Земјоделски аптеки – Ресен
4. Наводнување и површинска обработка во овошниот  насадУчилишна економијаЈули4. Наводнување и површинска обработка во овошниот  насадУчилишна економија
5. Берба на овошни култури Училишна економијаЈули-Август5. Берба на овошните култури Училишна економија
6. Посети на организации со цел учениците теоретските знаења да ги поврзат со практичната примена и зголемување на самодовербата како и со здобивање на работно искуство и работни вештини Август6. Посети на организации со цел учениците теоретските знаења да ги поврзат со практичната примена и зголемување на самодовербата како и со здобивање на работно искуство и работни вештини 
7. Одржување на  овошниот насадУчилишна економијаЈуни -Август7.Одржување на овошниот насадУчилишна  економија

Програма за реализирање на професионална пракса за земјоделската струка во учебната 2021/2022 година

1. Берба на јаболка Училишна економијаСептември/Октомври
2. Посета на живинарска фармаАД „Агроплод”Ноември
3.  Берба на овошни културиУчилишна економијаОктомври
4. Прихранување на овошните културиУчилишна економијаДекември
5. Хемиска зимска заштита во јаболковиот насадУчилишна економијаЈануари
6. Резидба на овошниот насадУчилишна економијаФевруари
7. Пролетна обработка и резидба на овошни насадиУчилишна економијаМарт
8. Одржување на овошниот насадУчилишна економијаАприл
9. Посета на саем за земјоделие Скопје, Нови Сад, Пловдив – БугаријаМај
10. Одржување на  овошниот насад ,берба на цреши и наводнување и овошниот насадУчилишна економијаЈуни – Август