СОУ „Цар Самоил“ – Ресен

Постигнување на учениците

  Во програмата за работа на стручната служба на Училиштетео е зацртана анализа на постигањата на учениците по квартали.

  На табелата е прикажан општиот успех во Училиштето на крајот од првото полугодие – споредбена анализа од претходните години 2014/15 , 2015/16, 2016/17,2017/18,2018/19,2019/20,2020/21.

Полугодие

Среден успех

2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
Гимназиско3,463.483.753,793,944,064,26
Земјоделско-ветеринарна2,322.312.322,362,732,752,75
Вкупно2,892.93.043,073,343,413,50

  Следнава табела ја  прикажува  споредбената анализа за успех – просек на Училиштето на  крај на година во претходните години 2014/15,2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Крај на година

Среден успех

2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
Гимназиско3,893.974.214,354,394,464,59
Земјоделско-ветеринарна2,562.682.62,94

 

3,07

3,143,13
Вкупно3,263.333.413,653,733,803,86

  Со цел подобрување на прикажаните резултати во текот на оваа учебна програма со соодветни програми и планови за активности дадени во прилог на Годишната програма ќе се работи на професионалното усовршување на наставниците на користење на различни форми и методи на мотивација на учениците и се наведени начините на промовирање на постигањата на учениците.