СОУ „Цар Самоил“ – Ресен

Еко - патрола

  Еко патролата на училиштето е составено од по двајца ученици од секоја паралалека, која е со променлив состав и членуваат дежурните ученици задолжени за таа работна недела.

 Истите патролираат за време на часот на раководител на паралелка во школскиот двор и ходниците на училиштето ја констатираат состојбата и го чистат училишниот двор од отпадоци.